experiments
bg7.jpg
bg7.jpg (26,1 KB)
bridefirst2.jpg
bridefirst2.jpg (94,8 KB)
brud2.jpg
brud2.jpg (17,7 KB)
brudfirst.jpg
brudfirst.jpg (74,1 KB)
brudfirst2.jpg
brudfirst2.jpg (94,1 KB)
buketter10.jpg
buketter10.jpg (66,5 KB)
buketter18.jpg
buketter18.jpg (62,1 KB)
buketter-flasker26.jpg
buketter-flasker26.jpg (50,0 KB)
buketter-flasker27.jpg
buketter-flasker27.jpg (42,8 KB)
gul-kalla.jpg
gul-kalla.jpg (114 KB)
krans1.jpg
krans1.jpg (97,0 KB)
krans3.jpg
krans3.jpg (124 KB)
krans4.jpg
krans4.jpg (99,9 KB)
liseformal.jpg
liseformal.jpg (25,5 KB)
lises-dekorasjonrund.jpg
lises-dekorasjonrund.jpg (107 KB)
nellik-kula.jpg
nellik-kula.jpg (81,8 KB)
nellikkula2.jpg
nellikkula2.jpg (96,6 KB)
nynorsk-vaar.jpg
nynorsk-vaar.jpg (51,7 KB)
terning.jpg
terning.jpg (54,6 KB)
toppen1.jpg
toppen1.jpg (105 KB)
toppen2.jpg
toppen2.jpg (84,5 KB)